Skip to content

Bůh Matka, o které svědčí Bible

  Bůh Matka, o které svědčí Bible

  Slyšeli jste, že existuje Bůh Matka? Mnoho křesťanů nezná o Bohu Matce. Je to proto, že jak se píše v modlitbě Otčenáš, Boha znají pouze jako Otce.

  Když se však podíváte do Bible, můžete vidět mnoho důkazů, že existuje nejen Bůh Otec, ale i Bůh Matka. Můžeme si také potvrdit, že Bůh Matka existuje skrze vše, co Bůh stvořil. Nyní se podívejme na existenci Boha Matky z různých úhlů.

  Bůh Elohim v Genesis

  Většina Starého zákona byla napsána v hebrejštině. Slova znamenající „Bůh“ v hebrejštině jsou „El (אֵל)“, „Eloach (אֱלוֹהַ)“ a „Elohim (אֱלֹהִי ם)“ a slovo Elohim je ve Starém zákoně použito okolo 2500krát.

  ‚Elohim‘ je podstatné jméno v množném čísle a vykládá se jako ‚bohové‘. Proč byl Bůh, jediný Bůh, vyjádřen v množném čísle? Znamená to, že není jeden Bůh. Důvod, proč je Bůh Stvořitel označen podstatným jménem v množném čísle, lze nalézt v Genesis 1,26-27.

  Genesis 1:26 I řekl Bůh (Elohim): „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby . . . Bůh (Elohim) stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

  Když Bůh stvořil člověka podle Božího obrazu, byli stvořeni muž a žena. Co nám tento fakt ukazuje? To nám ukazuje, že Bůh má dva obrazy, mužský a ženský.

  Pokud kopírujeme papír, na kterém je napsáno AB, musí být na kopii napsáno AB. Stejně jako můžeme porozumět originálu skrze kopii, můžeme skrze muže a ženu, které Bůh stvořil podle svého obrazu, pochopit, že původní obraz Boha má mužskou a ženskou podobu.

  Lidé nazývají mužsky obraz Boha Otcem. Jak tedy můžeme nazývat ženský obraz Boha? Matkou. Takže podle toho musí existovat Bůh Matka.

  Pokud existuje pouze Bůh Otec, musí být označen v první osobě jednotného čísla „Učiním“ místo množného čísla „Učiňme“, zatímco Bůh odkazuje sám na sebe. Avšak důvod, proč Bůh říká „Učiňme“, je ten, že existují Bůh Otec a Bůh Matka.

  Někteří lidé říkají, že Bůh mluvil v množném čísle, protože Bůh je Nejsvětější Trojice. Nicméně, Nejsvětější Trojice znamená, že tři osoby jsou jedna.

  Nejsvětější Trojice jsou Bůh Otec, Syn a Duch svatý, pokud tedy byli lidé stvořeni k obrazu tří, měly se objevit tři typy lidí, ale objevili se pouze muži a ženy. A která z těch tří podob je žena? Proto tvrzení, že „Učiňme“ v knize Genesis odkazuje na Nejsvětější Trojici, je zjevně nesprávné.

  Někdo také říká, že jelikož králové mluvili v množném čísle (onikání), Bůh mluvil v množném čísle. Proč tedy Bůh mluvil v jednotném čísle, když oficiálně vyhlašoval Desatero a jiné smlouvy? Neměl by také mluvit v množném čísle, když něco oficiálně oznamoval Izraelitům? Také jelikož samotné slovo Bůh je zaznamenáno v množném čísle (Elohim), nemá to nic společného s onikáním.

  I když král mluvil v množném čísle, samotné slovo král se v množném čísle nevyjadřovalo. Nicméně skutečnost, že slovo Bůh je samo o osobě vyjádřeno v množném čísle, svědčí o tom, že existují dva Bohové.

  Bůh Matka, o které svědčí Nový zákon

  Stejně jako existuje záznam o Bohu Otci v Novém zákoně (Matouš 6,9), je přímo specifikována i Bůh Matka.

  List Galatským 4:26 Ale budoucí (nebeský: B21) Jeruzalém je svobodný, a to je naše matka.

  Nebeský Jeruzalém představuje Boha Matku. A slovo „naše“ zde odkazuje na svaté, kteří budou spaseni. Svatí, kteří v posledních dnech obdrží požehnání spasení, májí nejen Boha Otce ale i Boha Matku.

  Otec, matka a děti jsou tituly pro členy rodiny. Nebeskou rodinu tvoří také Otec, Matka a jejich děti. Bez matky nemohou být děti a bez dítěte nemůže být ani otec. Důvod, proč může být Bůh nazýván Otcem, je ten, že existuje Bůh Matka.

  Prozřetelnost stvoření a Bůh Matka

  Každý se narodí na svět skrze otce a matku. To platí pro mnoho živočichů, nejen pro lidi. Zvířata běhající po polích, ptáci na obloze a ryby ve vodě dostávají život od svého otce a matky. Ten, kdo dal tuto prozřetelnost stvoření, je Bůh, který stvořil všechny věci.

  Zjevení Janovo 4:11 „Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest.“

  To znamená, že Boží vůle je obsažena ve všem živém, co Bůh stvořil. Jinými slovy, abychom poznali Boží vůli, musíme zkoumat živé bytosti, které Bůh stvořil podle své vůle. Takže Bible v knize Římanům říká, že Boží moc a jeho božství se odráží v celém stvoření.

  List Římanům 1:19-20 Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.

  To znamená, že můžeme vidět Boží neviditelnou moc a božství skrze to, co stvořil. Jakou Boží vůli můžeme vidět skrze živé věci? Proč Bůh stvořil pouze mužské a ženské pohlaví? Není to náznak od Boha, který nám umožňuje objevit nejen Otce, ale i Boha Matku?

  Existence matky je nezbytná v procesu porodu živého organismu. To je důkaz, že existence Boha Matky je nezbytná pro věčný život, který nám Bůh slíbil. A láska všech matek na světě, které milují své děti narozené v lůně, jako by to byly jejich vlastní život, odráží lásku nebeské Matky.

  Pokud zpětně vysledujeme mateřskou lásku, která se předávala z generace na generaci, jejím zdrojem je nebeská Matka. Stejně jako lidstvo hledá Boha Otce skrze Bibli a doufá ve spasení, musíme nyní také hledat Boha Matku.

  Je mnoho biblických důkazů, že existuje Bůh Matka. Pokud tedy Bibli věnujete byť jen trochu pozornosti, jistě si uvědomíte tajemství v ní skryté, Boha Matku. Doufám, že od této chvíle se studiem Bible posunete o krok blíže k poznání Boha Matky.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *