Skip to content

Proč je Ansanghong Bůh?

  Proč je Ansanghong Bůh?

  Tajemství skryté již od stvoření světa

  Všichni lidé se trápí bolestí a nakonec každý umírá. Říká se, že člověk je pánem všeho tvorstva, ale proč se člověk, pán všeho tvorstva nemůže vyhnout smrti? Bible říká, že smrt pochází ze zahrady Edenu. Kde je problém, tam je i řešení. Takže pokud smrt pochází ze zahrady Edenu, tak cesta k věčnému životu je taky v zahradě edenu.

  Podívejme se na slova Ježíše.

  Matouš 13:34-35 “Toto vše mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích; bez podobenství k nim vůbec nemluvil, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka: ‚Otevřu v podobenstvích ústa svá, vyslovím, co je skryto od založení světa.‘” (Mat 13:34-35, CEP)

  Ježíš řekl, že vysloví, co je skryto od založení světa. Která z 66knih Bible popisuje stvoření světa? Je to Genesis-první Mojžíšova. Učme se nyní o tajemství v první Mojžíšovy o stromu života.

  Strom poznání dobrého a zlého vede k smrti a strom života vede k věčnému životu

  Bůh dal Adama a Evu do zahrady Edenu kde byl strom života a strom poznání dobrého a zlého a přikázal jim, aby nejedli ze stromu poznání dobrého a zlého.

  Genesis 2:16-17 “A Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“” (1Moj 2:16-17, CEP)

  Jak víte, Adam a Eva byli svedeni hadem a pojedli ze stromu poznání dobrého a zlého a zemřeli. To je důvod, proč se lidstvo trápí bolestí smrti. Neexistuje tedy žádný způsob, jak by smrtelníci mohli žít navždy? Pokračujme v hledání tajemství první Mojžíšovy.

  Genesis 3:22-24 “I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“ Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.” (1Moj 3:22-24, CEP)

  Z čeho mají Adam a Eva jíst, aby žili věčně? Je to strom života. To je poté, co zhřešili tím, že jedli ovoce stromu poznání dobrého a zlého. Avšak i hříšníci mohli žít na věky, pokud by jedli ovoce stromu života. Aby hříšníci nemohli jíst ovoce stromu života, Bůh zablokoval cestu ke stromu života tím, že ke stromu života umístil dva cheruby s plamenným mečem. Takže cesta ke stromu života byla zablokována a nikdo nemohl získat věčný život.

  Zamysleme se nad tím. Pokud je někdo, kdo dovolí hříšníkům jíst ze stromu života, kdo to je? Je to Bůh! Kdo jiný než Bůh může povolit to, co Bůh zakázal?

  Realita stromu života je Pascha

  Strom života v Zahradě Edenu je podobenství. Potom, co je jeho realitou?

  Jan 6:53-54 “Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.” (Jan 6:53-54, CEP)

  Je psáno, že kdokoli jí Ježíšovo tělo a pije jeho krev, má život věčný. Co jsme měli jíst v zahradě Edenu, abychom měli život věčný? Je to ovoce stromu života. Co máme podle Ježíše jíst a pít, abychom měli život věčný? Měli bychom jíst Ježíšovo tělo a pít jeho krev. Co z Edenu je Ježíšovo tělo a krev? Ježíšovo tělo a krev jsou realitou stromu života. Jak tedy můžeme jíst Ježíšovo tělo a krev?

  Matouš 26:17-19 “Prvního dne o svátcích nekvašených chlebů přišli učedníci za Ježíšem a řekli: „Kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři(Paschu)?“ On je poslal do města k jistému člověku, aby mu řekli: „Mistr vzkazuje: Můj čas je blízko, u tebe budu jíst se svými učedníky velikonočního beránka(Paschu).“ Učedníci učinili, jak jim Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka(Paschu).” (Mat 26:17-19, CEP)

  Ježíš vedl své učedníky k slavnosti Paschy a pak ji společně oslavili. Podívejme se na verše 26 až 28.

  Matouš 26:26-28 “Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“ Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.” (Mat 26:26-28, CEP)

  Co řekl Ježíš o chlebu Paschy? Řekl „toto je mé tělo“ a co řekl o víně Paschy? Řekl „toto je má krev“. V Janovy 6:53 se píše, že Ježíšovo tělo a krev jsou ovoce stromu života ze zahrady Edenu. Takže Pascha nové smlouvy je obřad, díky kterému můžeme jíst ovoce stromu života. Jinými slovy, cesta, kterou lidstvo musí jít, aby bylo osvobozeno od smrti a mělo věčný život, je dodržovat Paschu nové smlouvy.

  Účel Kristova příchodu na zemi

  Vraťme se do zahrady Edenu. Kdo může hříšníkům dovolit jíst ovoce stromu života, který byl blokován cheruby s plamenným mečem? Pouze Bůh. Tím pádem, aby nám Bůh dal ovoce stromu života, musí přijít na tuto zemi.

  Podívejme se, zda to opravdu udělal.

  Jan 10:10 “Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.” (Jan 10:10, CEP)

  Ježíš přišel na zemi, aby nám dal život. Jsme hříšníci, kteří musí zemřít kvůli tomu, že jsme jedli ovoce stromu poznání dobrého a zlého. A co máme podle Bible jíst, abychom měli život? Je to ovoce stromu života. Co je pravda, jejímž prostřednictvím můžeme jíst ze stromu života? Je to Pascha nové smlouvy.

  Kdo přišel na tuto zemi, aby ustanovil pravdu stromu života-pravdu Paschy? Přišel sám Ježíš, který je Bůh. Je to kvůli tomu, že jedině Bůh může otevřít cestu ke stromu života.

  Důvod Kristova druhého příchodu

  Strom života, který nám přinesl sám Bůh, je Pascha nové smlouvy. Avšak ďábel Paschu nové smlouvy v roce 325 n.l. Nikajském koncilu zrušil. Jak můžeme čekat, že budeme spaseni bez stromu života, bez Paschy? Proto bylo prorokováno, že Ježíš-Bůh přijde v posledních dnech, aby spasil svůj lid. Jelikož zablokovanou cestu ke stromu života může otevřít jedině Bůh, musí sám přijít na tuto zemi stejně jako před 2000 lety.

  Židům 9:28 “tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají.” (Žid 9:28, CEP)

  Proč Ježíš přijde po druhé? Je to proto, aby nám dal život. Co z Edenu musí přinést, aby spasil lidstvo odsouzené k smrti? Je to ovoce stromu života. Jedinou pravdou, jejímž prostřednictvím můžeme jíst ovoce stromu života je Pascha nové smlouvy. Takže až Ježíš přijde po druhé, musí přinést Paschu.

  Pascha nebyla slavena od roku 325 n.l. tedy po dobu 1600let. Za tu dobu nemohl nikdo obnovit Paschu nové smlouvy-strom života. Proč? Protože jedině Bůh může přinést strom života.

  Jediný, kdo nás v těchto posledních dnech učil o Pasše nové smlouvy je Ansanghong. To znamená, že Ansanghong je Bůh, který přišel na tuto zemi, aby nám dal ovoce stromu života. Věřme tedy v Boha Ansanghong, který jako jediný přinesl Paschu-strom života, abychom mohli jít do nebeského království.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *